SDLG L955F BRAKE VALVE 4120003756 制动电磁阀LG23-DCFA

SDLG L955F PRESSURE SWITCH 4120000760 压力开关LY-3720002 LY-3720002
SDLG L955F PRESSURE SWITCH 4130000055 气压信号灯开关HFF-3757002 HFF-3757002
SDLG L955F WASHER 29010000051 垫圈 ZL50F.9.3-1
SDLG L955F Bracket 29230010341 支架
SDLG L955F BOLT 4011000090 螺栓GB5783-M12*35EpZn-8.8 GB5783-M12*35EpZn-8.8
SDLG L955F WASHER 4015000186 垫圈GB96.1-12EpZn-300HV GB96.1-12EpZn-300HV
SDLG L955F NIPPLE 29230000151 三通块
SDLG L955F BOLT 4011000339 螺栓JB999-M14*1.5*28EpZn-35 JB999-M14*1.5*28-35
SDLG L955F WASHER 29220000021 垫圈
SDLG L955F Spring brake cylinder 4120007012 驻车制动气室LY50×36-735
SDLG L955F Tube lgb145-202085 4120002456 软管LGB145-202085
SDLG L955F Nipple 29230000122 接头体
SDLG L955F BRAKE VALVE 4120003756 制动电磁阀LG23-DCFA
SDLG L955F Screw 4011001218 螺栓GB5783-M5*16EpZn-8.8
SDLG L955F WASHER 4015000110 垫圈GB97.1-5EpZn-300HV GB97.1-5EpZn-300HV
SDLG L955F Hose assembly 4041002492 软管LGB145-102200
SDLG L955F BOLT 29220009111 螺栓
SDLG L955F WASHER 29220009121 垫圈
SDLG L955F SCREW 4011000747 螺栓GB5783-M12*30EpZn-10.9 GB5783-M12*30EpZn-10.9
SDLG L955F WASHER 4015000168 垫圈GB97.1-12EpZn-300HV
SDLG L955F BRAKE DRUM 29230009961 制动鼓
SDLG L955F SCREW 4011000540 螺栓GB5783-M14*35EpZn-10.9 GB5783-M14*35EpZn-10.9
SDLG L955F WASHER 4015000177 垫圈GB97.1-14EpZn-300HV GB97.1-14EpZn-300HV
SDLG L955F Break shoe kit 4110003158 制动蹄总成